Tıp Terimleri Sözlüğü

A
adverse event
advers olay
arm
kol (klinik araştırmalarda)
assay
miktar tayini
advanced
ilerlemiş, ileri evre
alone
tek başına
abstract
özet
absorption
absorpsiyon, emilim
accuracy
doğruluk
additive
katkı maddesi
adolescent
adolesan, ergen
adventitious
beklenmedik (ajan)
adventitious
istenmeden ortaya çıkan (Bakanlık terimi)
accelerated
hızlandırılmış
ampoule
ampul
aqueous
sulu
B
BID
günde iki kez
baseline
başlangıç
biomarker
biyobelirteç
C
CD
Crohn hastalığı
CHF
KKY (Konjestif Kalp Yetmezliği)
COPD
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
Container Closure System
Kap Kapak Sistemi
caregiver
bakımveren
cessation
kesme, sonlandırma
cohort
kohort
concomitant
eşlik eden (hastalık), birlikte kullanılan (ilaç)
consent
olur
condition
durum, rahatsızlık
concurrent
eş zamanlı
D
discontinuation
(ilacı, klinik çalışmayı) bırakma, (tedaviyi) kesme
double blind
çift kör
drug product
müstahzar, ilaç ürünü
drug substance
etkin madde, ilaç maddesi
E
EMA
Avrupa İlaç Kurumu
EoT
tedavi sonu (viziti)
effectiveness
etkinlik
efficacy
etkililik
endpoint
sonlanım noktası
exacerbation
alevlenme
exclusion
dışlama, hariç tutma
exposure
maruziyet
F
First Morning Void (FMV)
Sabah İlk Yapılan İdrar
first line
birinci basamak
follow-up
takip, izlem
H
HCP
SMM
Health-related Quality of Life (HRQoL)
Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi
healthcare professional
sağlık mesleği mensubu
host
konakçı
I
ICU
YBÜ (Yoğun Bakım Ünitesi)
impurity
safsızlık, impürite, kirlilik
inclusion
dahil etme, inklüzyon
induce
indüklemek, neden olmak
informed consent form
bilgilendirilmiş olur formu
interim
ara
intervention
girişim (tedavi anlamında), müdahale
investigator
araştırmacı, araştırıcı
ICF
BGOF (Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu)
IMID
immün aracılı inflamatuvar hastalık
inflammatory
inflamatuvar
L
local
lokal
locally advanced
lokal olarak ileri
M
macitentan
masitentan
maintenance
idame
malignancy
malignite
monitoring
izleme
morbidity
morbidite
mortality
mortalite
multicentre
çok merkezli
N
NSCLC
KHDAK (Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri)
O
OS
genel sağkalım
outcome
sonuç
outpatient
ayaktan hasta
open label
açık etiketli
P
PFS
progresyonsuz sağkalım
PK
FK (farmakokinetik)
Patient Global Impression of Change (PGIC)
Hastanın Global Değişim İzlenimi
participant
katılımcı
potent
potent
primary
primer
principal investigator (PI)
sorumlu araştırmacı
progress
ilerlemek, progrese olmak
progression
progresyon
progressive
progresif
pruritus
prurit, kaşıntı
placebo controlled
plasebo kontrollü
Q
QoL
yaşam kalitesi
qXw
X haftada bir
R
RECIST
Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme Kriterleri
randomization
randomizasyon, rastgeleleştirme
randomized
randomize
regulatory
ruhsatlandırma, düzenleyici
regulatory agency
ruhsatlandırma kurumu
resolution
düzelme
respiratory
solunum, solunumla ilgili, respiratuvar
run-in
hazırlık
RCT
randomize kontrollü çalışma
results
bulgular
S
safety
güvenlilik (ilaç), güvenlik (hasta)
sample
örnek, numune
sample
örneklem
screening
tarama
spontaneous abortion
spontan düşük, spontan abortus
stability
stabilite, kararlılık
standart of care
standart tedavi
subject
gönüllü, denek
subsequent
müteakip, sonraki
survival
sağkalım
swab
sürüntü
staging
evreleme
stage
evre
sponsor
destekleyici
synopsis
özet
survival
sağkalım
submission
başvuru
T
Tx
tedavi
tolerability
tolere edilebilirlik, tolerabilite
trial
çalışma, araştırma, deneme
U
UC
Ülseratif Kolit
V
virgin
işlenmemiş
visual
gözle ilgili, görüş, görsel
vial
flakon
validation
validasyon
W
withdrawal
geri çekilme (hastanın klinik araştırmadan geri çekilmesi, ilacın geri çekilmesi), yoksunluk (ilacı bıraktıktan sonraki semptomların sebep olduğu durum)

 

İletişim
gdpr-image
Bu internet sitesinde deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemizi kullanarak Gizlilik Politikamızı ve KVKK Aydınlatma Metnimizi kabul etmiş olursunuz.