Glossary

A
absorption
absorpsiyon, emilim
abstract
özet
accelerated
hızlandırılmış
accuracy
doğruluk
additive
katkı maddesi
adolescent
adolesan, ergen
advanced
ilerlemiş, ileri evre
adventitious
beklenmedik (ajan)
adventitious
istenmeden ortaya çıkan (Bakanlık terimi)
adverse event
advers olay
alone
tek başına
ampoule
ampul
aqueous
sulu
arm
kol (klinik araştırmalarda)
assay
miktar tayini
B
BID
günde iki kez
baseline
başlangıç
biomarker
biyobelirteç
C
CD
Crohn hastalığı
CHF
KKY (Konjestif Kalp Yetmezliği)
COPD
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
Container Closure System
Kap Kapak Sistemi
caregiver
bakımveren
cessation
kesme, sonlandırma
cohort
kohort
concomitant
eşlik eden (hastalık), birlikte kullanılan (ilaç)
concurrent
eş zamanlı
condition
durum, rahatsızlık
consent
olur
D
discontinuation
(ilacı, klinik çalışmayı) bırakma, (tedaviyi) kesme
double blind
çift kör
drug product
müstahzar, ilaç ürünü
drug substance
etkin madde, ilaç maddesi
E
EMA
Avrupa İlaç Kurumu
EoT
tedavi sonu (viziti)
effectiveness
etkinlik
efficacy
etkililik
endpoint
sonlanım noktası
exacerbation
alevlenme
exclusion
dışlama, hariç tutma
exposure
maruziyet
F
First Morning Void (FMV)
Sabah İlk Yapılan İdrar
first line
birinci basamak
follow-up
takip, izlem
H
HCP
SMM
Health-related Quality of Life (HRQoL)
Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi
healthcare professional
sağlık mesleği mensubu
host
konakçı
I
ICF
BGOF (Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu)
ICU
YBÜ (Yoğun Bakım Ünitesi)
IMID
immün aracılı inflamatuvar hastalık
impurity
safsızlık, impürite, kirlilik
inclusion
dahil etme, inklüzyon
induce
indüklemek, neden olmak
inflammatory
inflamatuvar
informed consent form
bilgilendirilmiş olur formu
interim
ara
intervention
girişim (tedavi anlamında), müdahale
investigator
araştırmacı, araştırıcı
L
local
lokal
locally advanced
lokal olarak ileri
M
macitentan
masitentan
maintenance
idame
malignancy
malignite
monitoring
izleme
morbidity
morbidite
mortality
mortalite
multicentre
çok merkezli
N
NSCLC
KHDAK (Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri)
O
OS
genel sağkalım
open label
açık etiketli
outcome
sonuç
outpatient
ayaktan hasta
P
PFS
progresyonsuz sağkalım
PK
FK (farmakokinetik)
Patient Global Impression of Change (PGIC)
Hastanın Global Değişim İzlenimi
participant
katılımcı
placebo controlled
plasebo kontrollü
potent
potent
primary
primer
principal investigator (PI)
sorumlu araştırmacı
progress
ilerlemek, progrese olmak
progression
progresyon
progressive
progresif
pruritus
prurit, kaşıntı
Q
QoL
yaşam kalitesi
qXw
X haftada bir
R
RCT
randomize kontrollü çalışma
RECIST
Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme Kriterleri
randomization
randomizasyon, rastgeleleştirme
randomized
randomize
regulatory
ruhsatlandırma, düzenleyici
regulatory agency
ruhsatlandırma kurumu
resolution
düzelme
respiratory
solunum, solunumla ilgili, respiratuvar
results
bulgular
run-in
hazırlık
S
safety
güvenlilik (ilaç), güvenlik (hasta)
sample
örnek, numune
sample
örneklem
screening
tarama
sponsor
destekleyici
spontaneous abortion
spontan düşük, spontan abortus
stability
stabilite, kararlılık
stage
evre
staging
evreleme
standart of care
standart tedavi
subject
gönüllü, denek
submission
başvuru
subsequent
müteakip, sonraki
survival
sağkalım
survival
sağkalım
swab
sürüntü
synopsis
özet
T
Tx
tedavi
tolerability
tolere edilebilirlik, tolerabilite
trial
çalışma, araştırma, deneme
U
UC
Ülseratif Kolit
V
validation
validasyon
vial
flakon
virgin
işlenmemiş
visual
gözle ilgili, görüş, görsel
W
withdrawal
geri çekilme (hastanın klinik araştırmadan geri çekilmesi, ilacın geri çekilmesi), yoksunluk (ilacı bıraktıktan sonraki semptomların sebep olduğu durum)

 

Contact Us
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By continuing, you agree to our Data Protection Policy.